जलबन्ध: पञ्चपल्लि – भ्रमणं सप्ताहान्त

तमिलुनाडुराज्यस्य धर्मपुरे मण्डले पञ्चपल्लि -जलबन्ध: अस्ति | जलबन्ध: बेङ्गलूरु नगरतः  ८५ कि.मि. दूरे अस्ति | सः चिन्नार् नद्याः निर्मितः |

Read more