रमणीय प्रकृति च अद्भुत यन्त्रनिर्माणविद्या – मार्कोनहल्लि जलबन्ध:

रमणीय प्रकृति च अद्भुत यन्त्रनिर्माणविद्या  –  मार्कोनहल्लि जलबन्ध: आवां बहुत्र पुरातनशास्त्रौ स्थानौ दृष्टवन्तौ |  अतः आवां चिन्तितवन्तौ  कुत्रापि अन्य स्थानं

Read more

जलबन्ध: पञ्चपल्लि – भ्रमणं सप्ताहान्त

तमिलुनाडुराज्यस्य धर्मपुरे मण्डले पञ्चपल्लि -जलबन्ध: अस्ति | जलबन्ध: बेङ्गलूरु नगरतः  ८५ कि.मि. दूरे अस्ति | सः चिन्नार् नद्याः निर्मितः |

Read more