नन्दीश्वरतीर्थ देवालयः – नन्दिमुखात् निरन्तरं प्रवहत् जलम्

  नन्दीश्वरतीर्थ देवालयः नन्दिमुखात् निरन्तरं प्रवहत् जलं भवन्तः कुत्रापि दृष्टवन्तः किम् ? तादृशं किञ्चन स्थानम् अस्ति | तत्र कुत्र ?

Read more